Zobacz Politykę Prywatności

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.sbmstore.pl

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług droga elektroniczna i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.sbmstore.pl przez SBM S.C. Karol Poziemski, Mateusz Karaś ul. Rydygiera 8/18 lok. M1A 01-793 Warszawa NIP: 5252755539 REGON: 380602486
  2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
   1. adres poczty elektronicznej sklep@sbmstore.pl;
   2. telefonicznie pod numerem 536 557 110 (w dni robocze w godzinach 10:00 - 16:00).
  3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej sbmstore.pl/strona/regulamin w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Definicje
  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawna, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  4. Konto – przydzielona danemu Klientowi cześć Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
  5. Regulamin – niniejszy dokument;
  6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawce na stronie Sklepu internetowego;
  7. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  8. Sprzedawca - SBM S.C. Karol Poziemski, Mateusz Karaś ul. Rydygiera 8/18 lok. M1A 01-793 Warszawa. Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sadowym przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 00000226340, NIP: 5252755539, REGON: 380602486;
  9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym
   z prezentowanych produktów;
  10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawca a Klientem;
  11. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawce na rzecz Klientów droga elektroniczna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
  13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
   świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 3. Dane osobowe
  1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym sbmstore.pl (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym sbmstore.pl, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego sbmstore.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym sbmstore.pl), przetwarzane sa przez SBM S.C. Karol Poziemski, Mateusz Karaś ul. Rydygiera 8/18 lok. M1A 01-793 Warszawa (administrator danych).
  2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakze niezbedne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych uslug swiadczonych droga elektroniczna przez sbmstore.pl, które wymagają podania danych osobowych. sbmstore.pl przetwarza dane osobowe w celu swiadczenia uslug droga elektroniczna, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedazy produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym sbmstore.pl, a w przypadku wyrazenia przez Klienta zgody, równiez w celu swiadczenia uslugi newslettera.
  3. Klient ma prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuniecia. Dane osobowe moga byc poprawiane lub usuwane po zalogowaniu sie na konto Klienta lub na wyrazna posbe klienta zlozona przez klienta na adres sklep@sbmstore.pl.
  4. Klient podajac dane oswiadcza, ze podane przez niego dane osobowe sa jego danymi.
  5. Szczególowe postanowienia dotyczace ochrony danych osobowych Klienta znajduja sie na stronie internetowej Sklepu Internetowego sbmstore.pl poswieconej polityce prywatnosci.
 4. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
  1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest mozliwe pod warunkiem spelnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient nastepujacych minimalnych wymagan technicznych:
   a.    komputer z dostepem do Internetu,
   b.    dostep do poczty elektronicznej,
   c.    przegladarka internetowa
   d.    wlaczenie w przegladarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza kazda czynnosc Klienta, która prowadzi do zapoznania sie przez niego z tresciami zawartymi w Sklepie.
  3. Klient zobowiazany jest w szczególnosci do:
   a.    niedostarczania i nieprzekazywania tresci zabronionych przez przepisy prawa, np. tresci propagujacych przemoc, znieslawiajacych lub naruszajacych dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   b.    korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zaklócajacy jego funkcjonowania, w szczególnosci poprzez uzycie okreslonego oprogramowania lub urzadzen,
   c.    niepodejmowania dzialan takich jak: rozsylanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
   d.    korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciazliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
   e.    korzystania z wszelkich tresci zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie wlasnego uzytku osobistego,
   f.    korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiazujacego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a takze z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 5. Uslugi
  1. Sprzedawca umozliwia za posrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezplatnych Uslug polegajacych na:
   a.    przegladaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
   b.    prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,
   c.    udostepnianiu interaktywnego formularza umozliwiajacego Klientom zlozenie Zamówienia w Sklepie,
   d.    swiadczeniu uslugi Newsletter,
   e.    zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie.
  2. Wskazane w pkt. 1 Uslugi swiadczone sa przez Sprzedawce 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu.
  3. Umowa:
   a.    o swiadczenie uslugi polegajacej na przegladaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiazaniu z chwila zamkniecia przez Klienta strony internetowej Sklepu,
   b.    o swiadczenie uslugi polegajacej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiazaniu z chwila przeslania przez Klienta zadania usuniecia Konta lub skorzystania z przycisku „Usun Konto”,
   c.    o swiadczenie uslugi polegajacej na udostepnianiu interaktywnego formularza umozliwiajacego Klientom zlozenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiazaniu z chwila zlozenia Zamówienia,
   d.    o swiadczenie uslugi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiazaniu  z chwila przeslania przez Klienta zadania usuniecia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania sie za pomoca linku znajdujacego sie w tresci wiadomosci wyslanej w ramach uslugi Newsletter
   e.    o swiadczenie uslugi polegajacej na udostepnianiu interaktywnego formularza umozliwiajacego Klientom kontakt ze Sprzedawca jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiazaniu z chwila udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawce,
   f.    o swiadczenie uslugi polegajacej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiazaniu z chwila dodania opinii.
  4. Usluga prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostepna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja nastepuje poprzez wypelnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostepnianego na jednej ze stron Sklepu.
  5. Warunkiem Rejestracji jest wyrazenie zgody na tresc Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiazkowe.
  6. Klient ma mozliwosc otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomosci przesylanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usluga Newsletter). W tym celu nalezy podac prawidlowy adres poczty elektronicznej lub aktywowac odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w kazdym czasie moze odwolac zgode na przesylanie informacji handlowych. Newsletter jest przesylany przez Sprzedawce wylacznie do Klienta, który dokonal subskrypcji.  
  7. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki kazdorazowo zostana podane na stronach internetowych Sklepu, lub w innych kanalach komunikacji.
  8. Promocje w Sklepie nie podlegaja laczeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 6. Procedura zawarcia Umowy sprzedazy
  1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególnosci ich opisy, parametry techniczne i uzytkowe oraz ceny, stanowia zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. Warunkiem zlozenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
  3. Za posrednictwem formularza Zamówienia, Zamówienia moga byc skladane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
  4. Zlozenie Zamówienia moze nastapic poprzez:
   a.    wypelnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmujacego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególnosci: imie i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,
   b.    wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomoca Konta Klienta),
  5. W celu zawarcia Umowy sprzedazy za posrednictwem Sklepu internetowego i udostepnionego w nim formularza Zamówienia nalezy, dokonac wyboru towarów, podejmujac kolejne czynnosci techniczne
   w oparciu o wyswietlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostepne na stronie.
  6. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  7. Po podaniu przez Klienta korzystajacego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbednych danych, wyswietlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie zlozonego Zamówienia. Podsumowanie zlozonego Zamówienia bedzie zawierac informacje dotyczace:
   a.    opisu przedmiotu Zamówienia,
   b.    jednostkowej oraz lacznej ceny zamawianych produktów lub uslug wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jesli wystepuja),
   c.    sposobu kontaktu ze Sprzedawca,
   d.    wybranej metody i terminu platnosci,
   e.    wybranego sposobu dostawy,
   f.    czasu dostawy,
   g.    danych kontaktowych Klienta
   h.    danych do faktury
  8. W celu wyslania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji tresci Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania sie z „Pouczeniem o odstapieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiazkowe oraz nacisniecie przycisku „Zamówienie z obowiazkiem zaplaty”.
  9. Wyslanie przez Klienta Zamówienia stanowi zlozenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedazy Towarów bedacych przedmiotem Zamówienia.
  10. Po zlozeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomosc e-mail potwierdzajaca wplyniecia Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierajaca podsumowanie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do reglamentacji produktów wybranych przez Klienta.
  12. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostepnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowien Umowy sprzedazy Towarów, nastepuje poprzez przeslanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dolaczenie do przesylki zawierajacej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
  13. Umowa sprzedazy zawierana jest w jezyku polskim, o tresci zgodnej z Regulaminem.
 7. Dostawa
  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i wybranych krajów, odbywa sie na adres wskazany przez Klienta w trakcie skladania Zamówienia
  2. Wszystkie zamówienia realizowane sa za posrednictwem firmy kurierskiej,
  3. Koszty dostawy zostana wskazane w czasie skladania Zamówienia.
  4. Dostawa na terenie Polski jest realizowana niezwlocznie, najczesciej w przeciagu 24 godzin od zlozenia zamówienia, nie pózniej niz w terminie 30 dni od zawarcia umowy. Dostawa na terenie pozostalych krajów realizowana jest co 14 dni. Szczególowe informacje dotyczace najblizszej wysylki mozna uzyskac telefonicznie, lub mailowo kontaktujac sie z obsluga sklepu.
   Wyjatkiem sa towary oznaczone adnotacja “Preorder”, w opisie których podana jest przewidywana data wysylki (przewidywana data wysylki moze ulec zmianie). Zamówienie na towary o róznym czasie realizacji jest wysylane po skompletowaniu dostepnych towarów zamówienia. Aktualny status zamówienia dostepny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakladce "Moje zamówienia". Termin skompletowania paczki okreslany jest na podstawie towaru o najdluzszym czasie realizacji.
  5. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególnosci art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.
 8. Ceny i metody płatności
  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
  2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
   a.    przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawce potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
   b.    gotówka za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawce potwierdzenia przyjęcia Zamówienia);
   c. płatność elektroniczna.
  3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 9. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
  1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  3. Termin 14-dniowy liczy sie od dnia, w którym nastapilo dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o swiadczenie Uslug od dnia jej zawarcia.
  4. Sprzedawca z chwila otrzymania oswiadczenia o odstapieniu od umowy przez konsumenta przesle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oswiadczenia o odstapieniu od umowy.
  5. Prawo do odstapienia od umowy przez konsumenta jest wylaczone w przypadku:
   a.    swiadczenia uslug, jezeli Sprzedawca wykonal w pelni usluge za wyrazna zgoda konsumenta, który zostal poinformowany przed rozpoczeciem swiadczenia, ze po spelnieniu swiadczenia przez Sprzedawce utraci prawo odstapienia od umowy;
   b.    umowy, w której cena lub wynagrodzenie zalezy od wahan na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które moga wystapic przed uplywem terminu do odstapienia od umowy;
   c.    umowy, w której przedmiotem swiadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wedlug specyfikacji konsumenta lub sluzacy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   d.    umowy, w której przedmiotem swiadczenia jest Towar ulegajacy szybkiemu zepsuciu lub majaca krótki termin przydatnosci do uzycia;
   e.    umowy, w której przedmiotem swiadczenia jest Towar dostarczany w zapieczetowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie mozna zwrócic ze wzgledu na ochrone zdrowia lub ze wzgledów higienicznych, jezeli opakowanie zostalo otwarte po dostarczeniu;
   f.    umowy, w której przedmiotem swiadczenia sa Produkty, które po dostarczeniu, ze wzgledu na swój charakter, zostaja nierozlacznie polaczone z innymi rzeczami;
   g.    umowy, w której przedmiotem swiadczenia sa napoje alkoholowe, których cena zostala uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedazy, a których dostarczenie moze nastapic dopiero po uplywie 30 dni i których wartosc zalezy od wahan na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
   h.    umowy, w której konsument wyraznie zadal, aby Sprzedawca do niego przyjechal w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jezeli Sprzedawca swiadczy dodatkowo inne uslugi niz te, których wykonania konsument zadal, lub dostarcza Towary inne niz czesci zamienne niezbedne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstapienia od umowy przysluguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych uslug lub Towarów;
   i.    umowy, w której przedmiotem swiadczenia sa nagrania dzwiekowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczetowanym opakowaniu, jezeli opakowanie zostalo otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjatkiem umowy o prenumerate;
   j.    umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
   k.    swiadczenie uslug w zakresie zakwaterowania, innych niz do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, uslug zwiazanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jezeli w umowie oznaczono dzien lub okres swiadczenia uslugi;
   l.    dostarczanie tresci cyfrowych, które nie sa zapisane na nosniku materialnym, jezeli spelnianie swiadczenia rozpoczelo sie za wyrazna zgoda konsumenta przed uplywem terminu do odstapienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawce o utracie prawa odstapienia od umowy.
  6. W przypadku odstapienia od umowy zawartej na odleglosc, umowa jest uwazana za niezawarta. To, co strony swiadczyly, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba ze zmiana byla konieczna w granicach zwyklego zarzadu, a w szczególnosci stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastapic niezwlocznie, nie pózniej niz w terminie 14 dni. Zakupiony Towar nalezy zwrócic na adres Sprzedawcy.
  7. Sprzedawca niezwlocznie, jednak nie pózniej niz w terminie 14 dni od dnia otrzymania oswiadczenia konsumenta o odstapieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego platnosci, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu platnosci przy uzyciu takiego samego sposobu zaplaty, jakiego uzyl konsument, chyba, ze konsument wyrazi zgode na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie bedzie sie wiazal dla konsumenta z zadnym kosztem.
  8. Jezeli konsument wybral sposób dostarczenia Towaru inny niz najtanszy zwykly sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawce, Sprzedawca nie jest zobowiazany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  9. Klient ponosi tylko bezposredni koszt zwrotu Towaru, chyba ze Sprzedawca zgodzil sie je poniesc.
  10. W przypadku braku mozliwosci realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta poprzez powiadomienie wyslane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub telefonicznie.
  11. W przypadku braku mozliwosci realizacji czesci zamówienia Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji. Klient ma nastepujace mozliwosci:
   1. Jesli Klient dokonal zaplaty za towar objety zamówieniem - Sklep zwróci naleznosc zgodnie z procedura opisana w Dziale VIII Zwrot naleznosci Klientom.
   2. W przypadku braku zaplaty za towar objety zamówieniem w terminie 7 dni (lub 12 godzin w przypadku biletów cyfrowych) od momentu zlozenia zamówienia, Sklep anuluje zlozone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wyslanie wiadomosci na podany przez Klienta adres e-mail.
  12. Jesli Klient nie oplaci zamówienia w terminie 14 dni od zlozenia zamówienia to zostanie ono w ten sposób anulowane, Sklep zastrzega sobie prawo do kasowania nastepnych zamówien Klienta, badz do skasowania konta Klienta w przypadku Klienta zarejestrowanego.
 10. Reklamacje dotyczace Towarów
  1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym równiez Klienta bedacego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytulu rekojmi za wady na zasadach okreslonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
  2. Reklamacje, wynikajace z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, nalezy kierowac na adres SBM S.C. Karol Poziemski, Mateusz Karas ul. Rydygiera 8/18 lok. M1A 01-793 Warszawa, sklep@sbmstore.pl
  3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przeslac lub dostarczyc reklamowany Towar, jezeli jest to mozliwe dolaczajac do niego dowód zakupu. Towar nalezy dostarczyc lub przeslac na adres wskazany w pkt. 2 powyzej.
  4. Sprzedawca zobowiazuje sie do rozpatrzenia kazdej reklamacji w terminie do 14 dni.
  5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupelnienia w niezbednym zakresie niezwlocznie, nie pózniej jednak niz w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesylki.
 11. Reklamacje w zakresie swiadczenia uslug droga elektroniczna
  1. 1.    Klient moze zglaszac Sprzedawcy reklamacje w zwiazku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Uslug. Reklamacje mozna zglaszac pisemnie na adres: SBM S.C. Karol Poziemski, Mateusz Karas ul. Rydygiera 8/18 lok. M1A 01-793 Warszawa, sklep@sbmstore.pl
   2.    W reklamacji Klient powinien podac swoje imie i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistnialego problemu.
   3.    Sprzedawca zobowiazuje sie do rozpatrzenia kazdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie bylo mozliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupelnienia w niezbednym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 12. Pozasadowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczen
  1. Klient bedacy konsumentem posiada m.in. nastepujace mozliwosci skorzystania z pozasadowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczen:
   a.    jest uprawniony do zwrócenia sie do stalego polubownego sadu konsumenckiego dzialajacego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wyniklego z zawartej Umowy Sprzedazy.
   b.    jest uprawniony do zwrócenia sie do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczecie postepowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakonczenia sporu miedzy Klientem, a Sprzedawca.
   c.    moze uzyskac bezplatna pomoc w sprawie rozstrzygniecia sporu miedzy Klientem, a Sprzedawca, korzystajac takze z bezplatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji spolecznej, do której zadan statutowych nalezy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane sa pod przez Federacje Konsumentów pod bezplatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 13. Postanowienia koncowe
  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstalych pomiedzy Sprzedawca a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sadom wlasciwym zgodnie z postanowieniami wlasciwych przepisów Kodeksu postepowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstalych pomiedzy Sprzedawca a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sadowi wlasciwemu ze wzgledu na siedzibe Sprzedawcy.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o swiadczeniu uslug droga elektroniczna, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne wlasciwe przepisy prawa polskiego.
  4. Tresc niniejszego Regulaminu moze ulec zmianie. O wszelkich zmianach kazdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie glównej Sklepu zawierajacej zestawienie zmian i termin ich wejscia w zycie. Klienci posiadajacy Konto Klienta zostana dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem  na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejscia w zycie zmian nie bedzie krótszy niz 14 dni od dnia ich ogloszenia. W razie, gdy Klient posiadajacy Konto Klienta, nie akceptuje nowej tresci Regulaminu obowiazany jest zawiadomic o tym fakcie Sprzedawce w ciagu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiazaniem umowy.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów