Zobacz Politykę Prywatności

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego www.sbmstore.pl

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług droga elektroniczna i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.sbmstore.pl przez SBM S.C. Karol Poziemski, Mateusz Karaś ul. Rydygiera 8/18 lok. M1A 01-793 Warszawa NIP: 5252755539 REGON: 380602486
  2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
   1. adres poczty elektronicznej sklep@sbmstore.pl;
   2. telefonicznie pod numerem 536 557 110 (w dni robocze w godzinach 10:00 - 16:00).
  3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej sbmstore.pl/strona/regulamin w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Definicje
  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawna, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  4. Konto – przydzielona danemu Klientowi cześć Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
  5. Regulamin – niniejszy dokument;
  6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawce na stronie Sklepu internetowego;
  7. Sklep Internetowy (Sklep) – strony internetowe, za pośrednictwem których Klient może w szczególności składać Zamówienia;
  8. Sprzedawca - SBM S.C. Karol Poziemski, Mateusz Karaś ul. Rydygiera 8/18 lok. M1A 01-793 Warszawa. Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sadowym przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 00000226340, NIP: 5252755539, REGON: 380602486;
  9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym
   z prezentowanych produktów;
  10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawca a Klientem;
  11. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawce na rzecz Klientów droga elektroniczna w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
  13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
   świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 3. Dane osobowe
  1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym sbmstore.pl (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym sbmstore.pl, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego sbmstore.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym sbmstore.pl), przetwarzane sa przez SBM S.C. Karol Poziemski, Mateusz Karaś ul. Rydygiera 8/18 lok. M1A 01-793 Warszawa (administrator danych).
  2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych droga elektroniczna przez sbmstore.pl, które wymagają podania danych osobowych. sbmstore.pl przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług droga elektroniczna, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym sbmstore.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, również w celu świadczenia usługi newslettera.
  3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta lub na wyraźną prośbę klienta złożoną przez klienta na adres sklep@sbmstore.pl.
  4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
  5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego sbmstore.pl poświęconej polityce prywatności.
 4. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
  1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
   a.    komputer z dostępem do Internetu,
   b.    dostęp do poczty elektronicznej,
   c.    przeglądarka internetowa
   d.    włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każda czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
  3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   a.    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   b.    korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   c.    niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
   d.    korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
   e.    korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
   f.    korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 5. Usługi
  1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:
   a.    przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
   b.    prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,
   c.    udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie,
   d.    świadczeniu usługi Newsletter,
   e.    zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie.
  2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawce 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  3. Umowa:
   a.    o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwila zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,
   b.    o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwila przesłania przez Klienta zadania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”,
   c.    o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwila złożenia Zamówienia,
   d.    o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu  z chwila przesłania przez Klienta zadania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter
   e.    o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawca jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwila udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawce,
   f.    o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwila dodania opinii.
  4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
  5. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  6. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawce wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.  
  7. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu, lub w innych kanałach komunikacji.
  8. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 6. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
  3. Za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
  4. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez:
   a.    wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail,
   b.    wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta Klienta),
  5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne
   w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
  6. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   a.    opisu przedmiotu Zamówienia,
   b.    jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
   c.    sposobu kontaktu ze Sprzedawca,
   d.    wybranej metody i terminu płatności,
   e.    wybranego sposobu dostawy,
   f.    czasu dostawy,
   g.    danych kontaktowych Klienta
   h.    danych do faktury
  8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśniecie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
  9. Wyslanie przez Klienta Zamówienia stanowi zlozenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedazy Towarów bedacych przedmiotem Zamówienia.
  10. Po zlozeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomosc e-mail potwierdzajaca wplyniecia Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierajaca podsumowanie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do reglamentacji produktów wybranych przez Klienta.
  12. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostepnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowien Umowy sprzedazy Towarów, nastepuje poprzez przeslanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dolaczenie do przesylki zawierajacej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.
  13. Umowa sprzedazy zawierana jest w jezyku polskim, o tresci zgodnej z Regulaminem.
 7. Dostawa
  1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i wybranych krajów, odbywa sie na adres wskazany przez Klienta w trakcie skladania Zamówienia
  2. Wszystkie zamówienia realizowane sa za posrednictwem firmy kurierskiej,
  3. Koszty dostawy zostana wskazane w czasie skladania Zamówienia.
  4. Dostawa na terenie Polski jest realizowana niezwlocznie, najczesciej w przeciagu 24 godzin od zlozenia zamówienia, nie pózniej niz w terminie 30 dni od zawarcia umowy. Dostawa na terenie pozostalych krajów realizowana jest co 14 dni. Szczególowe informacje dotyczace najblizszej wysylki mozna uzyskac telefonicznie, lub mailowo kontaktujac sie z obsluga sklepu.
   Wyjatkiem sa towary oznaczone adnotacja “Preorder”, w opisie których podana jest przewidywana data wysylki (przewidywana data wysylki moze ulec zmianie). Zamówienie na towary o róznym czasie realizacji jest wysylane po skompletowaniu dostepnych towarów zamówienia. Aktualny status zamówienia dostepny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakladce "Moje zamówienia". Termin skompletowania paczki okreslany jest na podstawie towaru o najdluzszym czasie realizacji.
  5. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególnosci art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.
 8. Ceny i metody płatności
  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
  2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
   a.    przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawce potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
   b.    gotówka za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawce potwierdzenia przyjęcia Zamówienia);
   c. płatność elektroniczna.
   d. Karty płatnicze: Visa,Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
  3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 9. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
  1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
  3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
  4. Sprzedawca z chwila otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
   a.    świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, ze po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawce utraci prawo odstąpienia od umowy;
   b.    umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależny od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   c.    umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   d.    umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   e.    umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze wzgledów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   f.    umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   g.    umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie możne nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
   h.    umowy, w której konsument wyraźnie zadał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument zadał, lub dostarcza Towary inne niz czesci zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstapienia od umowy przysluguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych uslug lub Towarów;
   i.    umowy, w której przedmiotem swiadczenia sa nagrania dzwiekowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczetowanym opakowaniu, jezeli opakowanie zostalo otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjatkiem umowy o prenumerate;
   j.    umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
   k.    świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   l.    dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawce o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawarta. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba ze zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
  7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy i uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności, w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy Sprzedający zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, ze konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  8. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawce, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba ze Sprzedawca zgodził się je ponieść.
  10. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta poprzez powiadomienie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub telefonicznie.
  11. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
   1. Jesli Klient dokonal zaplaty za towar objety zamówieniem - Sklep zwróci naleznosc zgodnie z procedura opisana w Dziale VIII Zwrot naleznosci Klientom.
   2. W przypadku braku zaplaty za towar objety zamówieniem w terminie 7 dni (lub 12 godzin w przypadku biletów cyfrowych) od momentu zlozenia zamówienia, Sklep anuluje zlozone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wyslanie wiadomosci na podany przez Klienta adres e-mail.
  12. Jesli Klient nie oplaci zamówienia w terminie 14 dni od złożenia zamówienia to zostanie ono w ten sposób anulowane, Sklep zastrzega sobie prawo do kasowania nastepnych zamówien Klienta, badz do skasowania konta Klienta w przypadku Klienta zarejestrowanego.
 10. Reklamacje dotyczące Towarów
  1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, nalezy kierowac na adres SBM S.C. Karol Poziemski, Mateusz Karas ul. Rydygiera 8/18 lok. M1A 01-793 Warszawa, sklep@sbmstore.pl
  3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przeslac lub dostarczyc reklamowany Towar, jezeli jest to mozliwe dolaczajac do niego dowód zakupu. Towar nalezy dostarczyc lub przeslac na adres wskazany w pkt. 2 powyzej.
  4. Sprzedawca zobowiazuje sie do rozpatrzenia kazdej reklamacji w terminie do 14 dni.
  5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupelnienia w niezbednym zakresie niezwlocznie, nie pózniej jednak niz w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesylki.
 11. Reklamacje w zakresie świadczenia usług droga elektroniczna
  1. 1.    Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: SBM S.C. Karol Poziemski, Mateusz Karaś ul. Rydygiera 8/18 lok. M1A 01-793 Warszawa, sklep@sbmstore.pl
   2.    W reklamacji Klient powinien podac swoje imie i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistnialego problemu.
   3.    Sprzedawca zobowiazuje sie do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie bylo mozliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupelnienia w niezbednym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 12. Pozasadowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczen
  1. Klient bedacy konsumentem posiada m.in. nastepujace mozliwosci skorzystania z pozasadowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczen:
   a.    jest uprawniony do zwrócenia sie do stalego polubownego sadu konsumenckiego dzialajacego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wyniklego z zawartej Umowy Sprzedazy.
   b.    jest uprawniony do zwrócenia sie do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczecie postepowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakonczenia sporu miedzy Klientem, a Sprzedawca.
   c.    moze uzyskac bezplatna pomoc w sprawie rozstrzygniecia sporu miedzy Klientem, a Sprzedawca, korzystając także z bezplatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji spolecznej, do której zadan statutowych nalezy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane sa pod przez Federacje Konsumentów pod bezplatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 13. Postanowienia końcowe
  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstalych pomiedzy Sprzedawca a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sadom wlasciwym zgodnie z postanowieniami wlasciwych przepisów Kodeksu postepowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstalych pomiedzy Sprzedawca a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sadowi wlasciwemu ze wzgledu na siedzibe Sprzedawcy.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o swiadczeniu uslug droga elektroniczna, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne wlasciwe przepisy prawa polskiego.
  4. Tresc niniejszego Regulaminu moze ulec zmianie. O wszelkich zmianach kazdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie glównej Sklepu zawierajacej zestawienie zmian i termin ich wejscia w zycie. Klienci posiadajacy Konto Klienta zostana dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem  na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejscia w zycie zmian nie bedzie krótszy niz 14 dni od dnia ich ogloszenia. W razie, gdy Klient posiadajacy Konto Klienta, nie akceptuje nowej tresci Regulaminu obowiazany jest zawiadomic o tym fakcie Sprzedawce w ciagu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiazaniem umowy.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów